Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια σύγχρονη και συνάμα σημαντική διαδικασία που ένα άτομο μπορεί να δεχθεί, αφού προσφέρει στο άτομο την απαραίτητη συμβουλευτική στήριξη για τη λήψη μιας ορθής και συνειδητής απόφασης  για τη μελλοντική επαγγελματική του πορεία.

Ακόμη, βοηθά το άτομο να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανακαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα του, τις κλίσεις και ικανότητες του, τα ενδιαφέροντα και του παρέχεται  η δυνατότητα να συνδυάσει και να αξιολογήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία, για να πάρει την ορθή απόφαση.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Καθοδηγεί ορθά το άτομο να αποκτήσει αυτογνωσία, δηλαδή να διερευνήσει και να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τις κλίσεις, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες του.
 • Ενημερώνει το άτομο για τις πολλαπλές δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στο άτομο, καλλιεργώντας την κριτική του σκέψη και καθιστώντας τον ικανό να αναζητά, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες που του δίνονται σχετικά με την επιλογή σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο άτομο για τα πολλαπλά επαγγέλματα που υπάρχουν και συγκεκριμένα για εκείνα που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα του.
 • Ενημερώνει το άτομο για τα προσόντα που απαιτεί το κάθε επάγγελμα και για την απαραίτητη κατάρτιση που θα πρέπει να αποκτηθεί.
 • Πληροφορεί το άτομο για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει ο υποψήφιος να του διασφαλίζει τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης.
 • Μεριμνά την πραγματική επαφή και γνωριμία του ατόμου με τα ποικίλα επαγγέλματα μέσα από επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, αλλά και μέσα από συζητήσεις με επαγγελματίες.
 • Βοηθά το άτομο να ενταχθεί ομαλά στον χώρο εργασίας, παρέχοντας του τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς και για τα δικαιώματα του.
 • Ευαισθητοποιεί το άτομο σχετικά με τη σημαντικότητα και την αξία της ορθής επιλογής του επαγγέλματος η οποία να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα του.

ΣΗΜΑΣΙΑ

Είναι κοινώς γνωστό ότι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι αξίας σημασίας τη σημερινή εποχή, καθώς υπάρχει μια πληθώρα επαγγελμάτων και οι νέοι καλούνται να αποφασίσουν για την επαγγελματική τους πορεία μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια συνεχής διαδικασία και μπορεί να προσφέρει στο άτομο μια οργανωμένη εικόνα των πραγμάτων και των εξελίξεων, έτσι ώστε το άτομο να κατανοήσει την πραγματική λειτουργία των επαγγελμάτων, να θέσει τους δικούς του προσωπικούς στόχους και να αγωνίζεται για την πραγμάτωση τους, καθώς επίσης και να είναι σε θέση να αποφασίζει με ωριμότητα για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Επομένως, με τη βοήθεια του επαγγελματικού προσανατολισμού οι νέοι διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεν είναι παθητικοί δέκτες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει ουσιαστικά έτσι ώστε το άτομο να αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, θάρρος, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Επίσης, καλλιεργεί στους νέους αξίες και αρετές δημιουργώντας σωστά, ευσυνείδητους εργαζομένους, συνεπείς και έντιμους στο καθήκον τους.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Προσωπικότητα ατόμου

 • Η προσωπικότητα του ατόμου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές του επιλογές. Το άτομο κλίνει να ενδιαφέρεται για επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις ικανότητες και δεξιότητες του και θέτει τους δικούς του προσωπικούς στόχους για τους οποίους αγωνίζεται για να τους εκπληρώσει.

Οικογένεια

 • Οι επαγγελματικές επιλογές των γονιών ή άλλων μελών του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, αποτελούν τις πλείστες φορές οδηγό για την επαγγελματική ανέλιξη των παιδιών, κυρίως εάν υπάρχει έτοιμη η επιχείρηση.
 • Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και το μορφωτικό υπόβαθρο των γονιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές επιλογές των παιδιών, αφού θα έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα.
 • Οι υψηλές προσδοκίες των γονιών τις πλείστες φορές επιδρά αρνητικά στην επιλογή επαγγέλματος των παιδιών τους. Οι γονείς τείνουν να ασκούν πίεση και να οδηγούν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα το οποίο θεωρούν οι ίδιοι κατάλληλο για τα ίδια, εκπληρώνοντας τους δικούς τους επαγγελματικούς στόχους και τα δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα.

Σχολείο

 • Το σχολείο ασκεί σημαντική επιρροή στις επαγγελματικές επιλογές των ατόμων, εφόσον μέσα από την εμπλοκή τους με τα ποικίλα μαθήματα, τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις, ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους. Ακόμη, παράγοντας επιρροής είναι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υιοθετούν τον ρόλο του συμβούλου και επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών.

Κοινωνία

 • Η κοινωνία αποτελεί ένα άλλο παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση του ατόμου για την επιλογή επαγγέλματος. Η κοινωνία μέσα στην οποία ζει το άτομο και διαμορφώνεται καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, αφού η κάθε κοινωνία τείνει να δίνει αξία και κύρος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Έτσι, οι επαγγελματικές επιλογές του ατόμου τις πλείστες φορές είναι αποτέλεσμα των αναγκών της κοινωνίας και όχι των πραγματικών επιθυμιών του.

ΜΜΕ

 • Σημαντική είναι και η επιρροή που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην επιλογή του επαγγέλματος του ατόμου, εφόσον προβάλλουν συνεχώς  νέα επαγγέλματα, νέες σχολές, πανεπιστήμια τα οποία αποτελούν µια πραγματικότητα στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου δημιουργώντας σύγχυση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Οι σύμβουλοι αναζητούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων, καθοδηγώντας και στηρίζοντάς τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια.

Το συμβουλευτικό πρόγραμμα που προσφέρουμε πραγματοποιείται σε τρείς ή και περισσότερες συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση είναι μια συνάντηση γνωριμίας, όπου συζητούμε με το άτομο τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και ικανότητες του. Πραγματοποιείται μια αρχική αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου και γίνεται αναφορά για το ψυχομετρικό εργαλείο Ev Career Επαγγελματικός προσανατολισμός.

Προγραμματίζεται και πραγματοποιείται μια δεύτερη συνάντηση στην οποία ο υποψήφιος καλείται να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει με τη συμπλήρωση του εργαλείου ή αν θα υπάρξει μια δεύτερη εις βάθος συζήτηση. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποφασίσει να προχωρήσει με το εργαλείο, τότε καλείται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα ψυχομετρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια τρίτη συνάντηση στην οποία γίνεται μια συνδυαστική αναφορά των αποτελεσμάτων των εργαλείων που συμπλήρωσε ο υποψήφιος, η οποία αποτελεί τη βάση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο εξειδικευμένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού αναλαμβάνει να αναλύσει και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των απαντήσεων του υποψηφίου σε κάθε ψυχομετρικό εργαλείο στον υποψήφιο και στους γονείς του. Στο τέλος της Συνδυαστικής Αναφοράς Αποτελεσμάτων αναλύονται οι επαγγελματικοί τομείς που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ενδιαφέρον του ατόμου ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις αξίες και τις ικανότητες του. Ακόμη, παρουσιάζονται σχολές/ιδρύματα της χώρας που είναι συναφείς με κάθε επαγγελματική ομάδα.

Μαθητές Γυμνασίου

Η Γ’ Γυμνασίου θεωρείται η πιο κρίσιμη τάξη, εφόσον οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν κλάδο που επιθυμούν για να συνεχίσουν στο Λύκειο.  Στόχος μας ως συμβουλευτική ομάδα είναι να πληροφορήσουμε επαρκώς τους μαθητές για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά, τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στον κάθε κλάδο και τις επιλογές σπουδών τις οποίες μπορεί να τους οδηγήσει. Επίσης, ενημερώνουμε τους μαθητές για τα μαθήματα με τα οποία θα μπορούσαν να  ξεκινήσουν την Α’ Λυκείου, και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να διαμορφωθούν μετέπειτα. Τέλος, βοηθάμε τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις, ικανότητες και δεξιότητες τους και τους καθοδηγούμε στην ορθή επιλογή κλάδου, που να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα τους.

Μαθητές Λυκείου

Το Λύκειο το οποίο είναι κι αυτό μέρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνει τη γενική παιδεία η οποία παρέχεται στο Γυμνάσιο, προετοιμάζοντας με αυτό τον τρόπο τους μαθητές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα για τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στόχος,  είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, με απώτερο σκοπό  να δημιουργηθούν ικανοί και δημοκρατικοί  πολίτες  με αξίες και ιδανικά.

Η Α’ Λυκείου αποτελεί κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία του μαθητή, καθώς είναι ένα μεταβατικό στάδιο από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Τα παιδιά στο παρόν στάδιο διδάσκονται πληθώρα μαθημάτων κοινού κορμού και στα μέσα της χρονιάς καλούνται να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια τον κλάδο τον οποίο επέλεξαν στην αρχή της χρονιάς, καθώς και να επιλέξουν μαθήματα επιλογής. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία στους μαθητές να αλλάξουν τον κλάδο τον οποίο επέλεξαν,  εάν το επιθυμούν και να σκεφτούν καλύτερα τις μελλοντικές τους επιλογές. Αυτό είναι μια κρίσιμη απόφαση, εφόσον θα καθορίσει  σε μεγάλο βαθμό το μέλλον τους.

Η Β’ Λυκείου αποτελεί μια από τις κρισιμότερες τάξεις για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού στην παρούσα φάση οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία κατεύθυνση που θα ήθελαν να ακολουθήσουν, η οποία αποτελείται από τέσσερα μαθήματα εμβάθυνσης. Η επιλογή αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές μαθημάτων που θα ακολουθήσει και στη Γ’ Λυκείου. Είναι κοινώς γνωστό ότι, πολλοί έφηβοι αισθάνονται αβεβαιότητα και δεν είναι σίγουροι για τις επιλογές τους. Στο παρόν στάδιο, χρειάζονται την απαραίτητη καθοδήγηση και στήριξη, έτσι ώστε να κάνουν τις ορθές επιλογές μαθημάτων, οι οποίες θα καθορίσουν τη μετέπειτα πορεία τους.

 

Η Γ’ Λυκείου, αποτελεί την πιο καθοριστική και κρίσιμη χρονιά για τους τελειόφοιτους μαθητές, αφού καλούνται να προετοιμαστούν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι η χρονιά όπου οι μαθητές χρειάζεται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων και να αποβάλλουν όλο το άγχος που αυτές θα αποφέρουν. Ως συμβουλευτική ομάδα στοχεύουμε μέσα από μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία να βοηθήσουμε τους μαθητές να επιτύχουν τους στόχους τους και να αποβάλλουν το άγχος που τους καταβάλλει την παρούσα περίοδο. Σύμφωνα με την εμπειρία, είναι σημαντικό οι τελειόφοιτοι μαθητές να επισκέπτονται τους συμβούλους πριν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Προπτυχιακοί φοιτητές

Η επιλογή ενός προπτυχιακού προγράμματος σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μια σύνθετη και συνάμα πολύπλοκη διαδικασία. Οι φοιτητές χρειάζονται μια πλήρης καθοδήγηση και στήριξη, έτσι ώστε να εξεύρουν το κατάλληλο πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο να τους παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για την επίτευξη των σπουδών τους και κατ’ επέκταση των επαγγελματικών στόχων τους.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής για σπουδές το οποίο προσφέρουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων με σκοπό να ανιχνευτούν οι δεξιότητες, κλίσεις, ικανότητες, κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των ατόμων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η απαιτούμενη συμβουλευτική στήριξη για τη σύνδεση των ενδιαφερόντων, κλίσεων και ικανοτήτων του ατόμου με το κατάλληλο προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και κατ’ επέκταση με τις προοπτικές και τα δεδομένα του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε τους υποψηφίους σε κάθε τους βήμα, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να επιλέξουν το καταλληλότερο πρόγραμμα σπουδών και πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση και συνεργασία.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί την απαραίτητη καθοδήγηση και στήριξη, η οποία μπορεί να δοθεί μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στη σύγχρονη εποχή, οι επιλογές είναι πολλές αφού υπάρχει πληθώρα πανεπιστημίων  και ιδιωτικών σχολών. Γι’ αυτό τον λόγο, η επιστημονική μας ομάδα, έχει καταρτίσει την  απαραίτητη συμβουλευτική διαδικασία, στην οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα προγράμματα σπουδών και τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε τους υποψηφίους σε κάθε τους βήμα, έτσι ώστε να προσδιορίσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να επιλέξουν το καταλληλότερο πρόγραμμα σπουδών και πανεπιστημιακό ίδρυμα.

EvCareer

Η σειρά Ev Career Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται σε μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Στοχεύει στη διερεύνηση και στον συνδυασμό επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του, τις αξίες του, καθώς και στις συγκεκριμένες ικανότητες του με τους τομείς εργασίας και τα επαγγέλματα.  Απώτερος στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για τον ίδιο σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.

Learn More About EvCareer